Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeisyyteen ja restoratiiviseen oikeuskäsitykseen perustuva konfliktinhallintamenetelmä. Se tarjoaa sekä vaihtoehtoisen tavan että työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja silloin, kun varhaisen välittämisen malli ei enää riitä. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Konfliktien ”hallinnalla” tarkoitetaankin tässä yhteydessä nimenomaan yhteisen oppimisen prosessia, jossa jokainen säilyttää kasvonsa ja arvonsa.


Sovitteluprosessi käynnistyy yleensä silloin, kun konfliktin todetaan haittaavan työyhteisön toimintaa merkittävällä tavalla. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä, esimerkiksi kokonainen työyksikkö. Aloitteen ongelman selvittämiseksi voi tehdä työpaikalla kuka tahansa: esimerkiksi konfliktin osapuoli, sitä sivusta seuraava kollega, esimies, johdon edustaja, luottamushenkilö, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshoitaja tai -lääkäri tai henkilöstöpäällikkö.


Olen valmistunut työyhteisösovittelijaksi 2017 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta pääkouluttajana Timo Pehrman. Sovittelijana olen puolueeton ja ulkopuolinen henkilö, joka sovitteluprosessin avulla avustaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun yhdessä keskustellen ja kuunnellen. Sovittelussa laaditaan yhdessä allekirjoitettava sopimus, johon osapuolet haluavat sitoutua. Sovitun toteutumista myös seurataan ja tarvittaessa sovittelua jatketaan. Sovittelussa keskeisenä ideana on, että osapuolet ratkaisevat konfliktin itse sovittelijaksi koulutetun henkilön ohjaamana.